Privacy statement

Artikel 1.Definities

1.1.In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

a.Naar Morgen: de gebruiker van dit privacy statement: Naar Morgen gevestigd aan de Van Alkemadelaan 344A te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65809548;

b.klant: het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Naar Morgen;

c.website: de website http://www.naarmorgen.nl die door Naar Morgen wordt beheerd.

Artikel 2. Gegevens

2.1. Voor Naar Morgen is een zorgvuldige omgang met gegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van gegevens handelt Naar Morgen volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Naar Morgen verzamelt o.a. de volgende gegevens van de klant: Bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, e-mailadressen, telefoonnummer.

3.2. Naar Morgen verzamelt en verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden: a. Het in behandeling nemen van een informatieaanvraag, offerteaanvraag of overige vraag en/of melding van de klant; b. het uitvoeren van de overeengekomen (coaching) werkzaamheden; c. het onderhouden van een klantrelatie met de klant; d. om contact met de klant op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst die Naar Morgen en de klant met elkaar zijn aangegaan; e. om de klant op de hoogte te houden van nieuws over Naar Morgen en/of van nieuwe producten en/of diensten van Naar Morgen.

Artikel 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven

4.1. Naar Morgen heeft het recht nieuwsbrieven naar de klant te sturen met daarin reclame en/of informatie over werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan de werkzaamheden die de klant van Naar Morgen heeft afgenomen indien de klant bij het tot stand komen van de overeenkomst erop is gewezen dat naar zijn e-mailadres nieuwsbrieven gestuurd kunnen worden en de klant bij het aangaan van de overeenkomst de mogelijkheid is geboden om aan te geven en/of aan te vinken dat hij geen nieuwsbrieven wil ontvangen.

Artikel 5. Het recht van verzet

5.1.De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketingdoeleinden.

5.2. Verzet kan door de klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:a.door een e-mail te sturen naar Naar Morgen met het verzoek zijn e-mailadres te verwijderen uit de mailinglijst van Naar Morgen;b.door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.

5.3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de klant wordt gestuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.

5.4. Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking zo spoedig mogelijk worden beëindigd.

Artikel 6. Verstrekken van gegevens aan derden

6.1. Naar Morgen zal de gegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

6.2. Het is Naar Morgen toegestaan de gegevens van de klant aan een derde te verstrekken: a. Indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven; b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure; c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Naar Morgen; d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten; f. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

6.3. Naar Morgen kan ook andere bedrijven inzetten om taken namens Naar Morgen uit te voeren. Zij hebben toegang tot gegevens van de klant nodig om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.

Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen

7.1. Om inzage van gegevens van de klant door onbevoegden te voorkomen, heeft Naar Morgen verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van gegevens.

Artikel 8. Corrigeren van gegevens

8.1. Op verzoek verleent Naar Morgen aan de klant toegang tot alle informatie die Naar Morgen van hem bijhoudt. Verder biedt Naar Morgen de klant de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Naar Morgen van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de gegevens van de klant, kan de klant contact opnemen met Naar Morgen.

Artikel 9. Wijzigingen

9.1. Naar Morgen behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Naar Morgen raadt de klant aan om regelmatig het privacy statement te controleren.