Disclaimer

http://www.naarmorgen.nl

Artikel 1. Definities

1.1. In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt: a. Naar Morgen: de gebruiker van deze disclaimer: Naar Morgen gevestigd aan de Van Alkemadelaan 344Ate Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65809548; b. bezoeker: de bezoeker van de website; c. website: de website http://www.naarmorgen.nl die door Naar Morgen wordt beheerd.

Artikel 2. Inhoud

2.1. Naar Morgen behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

2.2. Naar Morgen kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat. 2.3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van Naar Morgen op de website binden Naar Morgen niet.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten,foto’s, grafisch materiaal, logo’s) berusten bij Naar Morgen of bij haar licentiegever. Het is niet toegestaan,zonder uitdrukkelijke toestemming van Naar Morgen, de website of de daarop aangeboden informatie: te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren.

3.2. Het is niet toegestaan de website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te gebruiken die de data van de website of inhoud verzamelt.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website staat.

4.2. Naar Morgen garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Naar Morgen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 5. Links naar websites van derden

5.1. In het geval dat Naar Morgen links van haar website naar een website van derden verschaft of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van Naar Morgen te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Naar Morgen geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Naar Morgen en Naar Morgen verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Naar Morgen in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.