Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a.Naar Morgen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Naar Morgen gevestigd aan de Van Alkemadelaan 344A en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65809548; b.klant: Het bedrijf dat met Naar Morgen een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Naar Morgen en de klant; d. mentorschap: De (coaching) werkzaamheden e. website: de website http://www.naarmorgen.nl die door Naar Morgen wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Naar Morgen en de klanten op alle werkzaamheden die Naar Morgen in opdracht van de klant uitvoert.

2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Naar Morgen wijst de toepasselijkheid van door de klantgehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Naar Morgen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien Naar Morgen niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Naar Morgen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6. Naar Morgen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.Van toepassing is steeds de versie zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aangeboden prijzen

3.1. Het aanbod van Naar Morgen is geheel vrijblijvend.

3.2. Alle vermelde prijzen en (uur)tarieven zijn inclusief btw.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in overeenkomsten of e-mailberichten van Naar Morgen of op haar website binden Naar Morgen niet.

3.4. Naar Morgen heeft het recht haar prijzen en (uur)tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat: a. De klant een boeking heeft gedaan op de website; b. de klant succesvol via de website het bestelproces heeft doorlopen; c. de klant op enige andere wijze, bijvoorbeeld via de e-mail, uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Naar Morgen.

4.2. Indien de overeenkomst op elektronische wijze tot stand komt, dan stuurt Naar Morgen de klant via de e-mail een bevestiging.Indien de klant geen bevestigingsemail heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Naar Morgen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Naar Morgen voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

5.2. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Naar Morgen afhankelijk zijn van diensten, netwerken of websites van derde partijen. Naar Morgen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten, netwerken of websites van derde partijen.

Artikel 6. (Coaching) werkzaamheden en verplichtingen van de klant

6.1. Indien Naar Morgen in opdracht van de klant (coaching)werkzaamheden uitvoert, dan garandeert Naar Morgen niet dat door deze werkzaamheden het door de klant beoogde resultaat wordt bereikt. Het resultaat is (mede) afhankelijk van de inzet van de klant en van zijn medewerkers(indien van toepassing).

6.2. Naar Morgen bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Naar Morgen heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

6.3. Naar Morgen zal nimmer gehouden zijn (coaching) werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

6.4. Indien Naar Morgen wegens ziekte of een andere omstandigheid de overeenkomst niet (tijdig) kan uitvoeren, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

6.5. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan Naar Morgen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Naar Morgen worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

6.6. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

6.7. De klant is gehouden Naar Morgen onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

6.8. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Naar Morgen onmogelijk maakt de (coaching) werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

6.9. De klant vrijwaart Naar Morgen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

6.10. De klant vrijwaart Naar Morgen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

6.11. Indien de klant aan Naar Morgeninformatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de klant dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

6.12. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Naar Morgen heeft voldaan of onrechtmatig jegens Naar Morgenhandelt, dan heeft Naar Morgen het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Naar Morgen het recht haar werkzaamheden op te schorten.

6.13. De vergoeding voor de (coaching) werkzaamheden wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij partij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7. Wijziging factuuradres of verhuizing

7.1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadressen/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Naar Morgen mede te delen.

Artikel 8. Wijzigen van de overeenkomst

8.1. Wijzigingen op de overeenkomst komen partijen schriftelijk of via de e-mail overeen.

8.2. De financiële consequenties van het wijzigen van de overeenkomst, worden, indien mogelijk, vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 9. Facturatie en betaling

9.1. Facturatie geschiedt vooraf via de website.

Artikel 10. Klachten

10.1. Klachten dienen door de klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14dagen na voltooiing van de betreffende (coaching) werkzaamheden dan wel na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk of via de e-mail aan Naar Morgen te worden gemeld.

10.2 De klant dient Naar Morgen de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Naar Morgen overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Naar Morgen erkent dat de uitgevoerde (coaching) werkzaamheden gebrekkig zijn.

10.3. Indien Naar Morgen de klacht van de klant gegrond acht,dan zal de klant Naar Morgen in de gelegenheid stellen de overeenkomst alsnog correct na te komen. In het geval dat het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal Naar Morgen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring

11.1. Naar Morgen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:a.een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

11.2. De inlichtingen die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of tikfouten bevatten.

11.3. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Naar Morgen is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Naar Morgen tegen alle aanspraken ter zake.

11.4. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Naar Morgen, maakt.

11.5. Naar Morgen is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

11.6. Naar Morgen kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Naar Morgen verrichte werkzaamheden dan wel de boeken niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.

11.7. Naar Morgen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.

11.8. Indien Naar Morgen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Naar Morgen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Naar Morgen gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Naar Morgen beperkt tot het declaratiebedrag van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Naar Morgen vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Naar Morgen kan aanwenden.

11.10. Indien de klantgoederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van (coaching) werkzaamheden aan Naar Morgen ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Naar Morgen ter beschikking zijn gesteld, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: Dataverlies of verminking van data als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Naar Morgen de overeenkomst uitvoert, oorlog, oorlogsgevaar, rellen, terrorisme, verkeersstoringen, werkstakingen, natuurrampen, weersinvloeden, brand, diefstal, stroomstoring, internetstoring, storing in het e-mailverkeer, het niet of niet naar behoren functioneren of tijdelijk niet beschikbaar zijn van websites van derde partijen en overheidsmaatregelen.

12.2. In het geval dat Naar Morgen door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, dan heeft Naar Morgen het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat Naar Morgen gehouden is om enige door de klant geleden schade te vergoeden.

12.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Naar Morgen de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Naar Morgen blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de boeken die zij uitgeeft.

13.2. Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Naar Morgen, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Naar Morgen daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

13.3. Naar Morgen behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Naar Morgen draagt zorg voor geheimhouding van alle door de klant in het kader van de overeenkomst aan Naar Morgen ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens en informatie.

14.2. Indien Naar Morgen -op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak- gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Naar Morgen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Naar Morgen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

14.3. Naar Morgen verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement die op de website staat.

Artikel 15. Ontbinding en opschorting

15.1. Naar Morgen is gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, dan wel -naar eigen keuze -de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien: a. De klant in staat van faillissement wordt verklaard; b. de klant surseance van betaling aanvraagt; c. de klant overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf; d. de klant onder curatele wordt gesteld; of e. de klant jegens Naar Morgen niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

15.2. Voorts is Naar Morgen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden,zijn de vorderingen van Naar Morgen op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Naar Morgen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

15.4. Naar Morgen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op elke overeenkomst tussen Naar Morgen en de klant is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen tussen de klanten Naar Morgen die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Naar Morgen gevestigd is.